Avís legal

El present lloc web és titularitat de WITEKLAB S.L, societat mercantil domiciliada a Residencial Les Biades, Casa 15 Aixirivall – Sant Julià de Lòria AD600 Andorra i adreça electrònica de contacte: witeklab@witeklab.ad

El present lloc web i la informació continguda en aquest té caràcter merament informatiu a títol d’introducció sobre els productes i serveis que presta el l’empresa, i no constitueix cap oferta ni sol·licitud de cap producte i/o servei.

Aquest lloc web no proporciona informació detallada ni completa dels productes i/o serveis, com tampoc comporta cap relació precontractual o contractual. WITEKLAB S.L presta els seus serveis en compliment i de conformitat amb la legislació andorrana en general.

Ús del lloc web
La utilització d’aquest lloc web atribueix al navegant la condició d’usuari del lloc, la qual cosa implica l’acceptació de les presents condicions en la versió publicada en el moment en què es produeixi l’entrada. Per això, WITEKLAB S.L recomana a l’usuari llegir atentament aquestes condicions cada cop que accedeixi al lloc web. L’accés a determinats continguts oferts a través d’aquest lloc web pot estar sotmès a certes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen i/o modifiquen aquestes condicions generals. Per tant, amb anterioritat a l’accés i/o utilització d’aquests continguts, l’usuari ha de llegir atentament també les corresponents condicions particulars. WITEKLAB S.L podrà alterar en qualsevol moment i sense previ avís, el disseny, la presentació i/o la configuració del lloc web, com també alguns o tots els seus continguts, i modificar les condicions generals i/o les condicions particulars requerides per utilitzar-los. L’usuari es compromet a usar de manera correcta, adequada i lícita el contingut del present lloc web.
Accés al lloc web
Amb caràcter general, els usuaris podran accedir al lloc web de manera lliure i gratuïta. No obstant això, WITEKLAB S.L es reserva, d’acord amb la legislació vigent, el dret a limitar l’accés a determinades àrees del lloc web. En aquests casos, com a requisit previ per poder accedir al servei, l’usuari haurà de registrar-se facilitant tota la informació sol·licitada, de manera actualitzada i real (vegeu la política de privacitat). L’ús de la contrasenya és personal i intransferible, i no es permet la seva cessió, ni tan sols temporal, a tercers. En aquest sentit, l’usuari es compromet a fer-ne un ús diligent i a mantenir-la en secret, assumint tota responsabilitat per les conseqüències de la seva divulgació a tercers.
Contingut del lloc web
WITEKLAB S.L es reserva el dret a interrompre l’accés al seu lloc web, com també la prestació de qualsevol o de tots els continguts que es presten a través d’aquest en qualsevol moment i sense avís previ, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment, per fallades de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa. Aquesta interrupció podrà tenir caràcter temporal o definitiu. En aquest cas, aquesta circumstància es comunicarà als usuaris, els quals podran sofrir la pèrdua, si s’escau, de la informació emmagatzemada en els diferents serveis.

En conseqüència, WITEKLAB S.L no garanteix la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuïtat del seu lloc web ni dels continguts, ja siguin propis o d’altres llocs web, als quals es pugui accedir mitjançant enllaços, de manera que la utilització dels mateixos per part de l’usuari serà pel seu propi compte i risc, sense que, en cap moment, es puguin exigir responsabilitats al TITULAR DEL WEB en aquest sentit.

WITEKLAB S.L no serà responsable de cap tipus de perjudici, pèrdua, reclamació o despesa de la informació adquirida o accedida a través del lloc web, de virus informàtics, de fallades operatives o d’interrupcions en el servei o la transmissió, o de fallades en la línia. No es permet transmetre o enviar a través del lloc web cap contingut il·legal o il·lícit, virus informàtics o missatges que, en general, afectin o violin drets de WITEKLAB S.L o de tercers.

En qualsevol cas, WITEKLAB S.L es compromet a fer el possible per tal d’evitar l’existència, en aquest lloc web, de continguts il·lícits i, en cas que tingui coneixement efectiu d’aquests continguts, eliminar-los o impedir-ne l’accés. Això no obstant, no garanteix la licitud dels continguts subministrats sobre la base d’informació proporcionada per tercers proveïdors, col·laboradors o usuaris.

Propietat industrial i intel·lectual
Els drets de propietat intel·lectual i industrial, com també els drets d’explotació i reproducció d’aquest web, de les seves pàgines, pantalles, la informació que contenen, la seva aparença i disseny, i els vincles que s’estableixin des d’ella a d’altres pàgines, són propietat exclusiva de WITEKLAB S.L, llevat que s’especifiqui una altra cosa.

Els signes distintius (gràfics i denominatius) que apareixen en aquest lloc web, entre els quals destaca la marca gràfica denominativa del l’empresa o de les entitats del grup que el conformen, són propietat exclusiva del l’empresa o de les entitats que el conformen. Qualsevol ús indegut d’aquestes per una persona diferent del seu legítim titular podrà ser perseguit de conformitat amb la legislació vigent.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi al web. Només es permet descarregar els continguts o copiar i imprimir qualsevol pàgina d’aquest web per a ús personal i privat.

Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, el contingut o els advertiments d’aquest web sense l’autorització prèvia escrita de WITEKLAB S.L. De conformitat amb això, corresponen a WITEKLAB S.L, o a les societats del grup, en el seu cas, els drets exclusius de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, com també qualsevol altre dret de naturalesa patrimonial sobre els signes esmentats anteriorment, sense perjudici dels drets morals que sobre la seva autoria puguin correspondre als seus autors.

L’usuari d’aquest lloc web es compromet a respectar els drets enunciats i a evitar qualsevol actuació que pogués perjudicar-los, reservant-se en tot cas WITEKLAB S.L l’exercici de tots aquells mitjans i accions legals que li corresponguin en defensa dels seus legítims drets de propietat intel·lectual i industrial.

Legislació aplicable i jurisdicció competent
Les presents condicions generals es regeixen per la legislació andorrana, amb submissió expressa a la competència dels tribunals andorrans.
Política de privacitat i protecció de dades personals

Com usem les seves dades personals?

Des de WITEKLAB S.L. tractem la informació personal que el client facilita per donar resposta a la seva sol·licitud o consulta o per a la contractació d’un servei i/o producte. Tot això sobre la base del principi de minimització pel qual les dades que podrem tractar seran adequats, pertinents i limitats als necessaris en funció de les finalitats pels quals van ser recaptats i respectant sempre la voluntat del client.

Com compartir les seves dades personals?

Podem divulgar les seves dades personals a tercers quan sigui necessari per a proporcionar-li accés als nostres serveis i per complir amb les nostres obligacions legals. No venem, lloguem ni revelem les seves dades personals a tercers que puguin usar-les amb finalitats de màrqueting i publicitat sense el seu consentiment.

Quins són els drets dels usuaris?

Respectem el seu dret a accedir a les seves dades personals, corregir-les, demanar la seva eliminació o sol·licitar que es restringeixi el nostre ús de les seves dades personals dins dels límits establerts per la llei vigent. També adoptem les mesures necessàries per assegurar-nos que les dades personals que recaptem són exactes i estan actualitzades.

Qualsevol persona té dret a accedir a les seves dades personals.

Si les seves dades personals són incorrectes o estan incompletes, té dret a demanar-nos que les actualitzem.
Pot demanar-nos que eliminem les seves dades personals.

Podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades o la seva portabilitat, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. Si ha atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, té dret a retirar-ho en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En aquests supòsits deixarem de tractar les dades o, si escau, deixarem de fer-ho per a aquesta finalitat en concret, excepte per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Pot exercir qualsevol dels seus drets enviant una sol·licitud per escrit a WITEKLAB, Residencial Les Biades, Casa 15, Aixirivall, Sant Julià de Lòria AD600 Andorra o per correu electrònic a witeklab@witeklab.com.

Una vegada que rebem la seva sol·licitud i sempre que la mateixa contingui tots els requisits exigits per la llei de protecció de dades, atendrem la seva petició per garantir l’exercici dels seus drets.

Com protegim les seves dades personals?

Protegim les seves dades personals usant les mesures de seguretat tècniques, organitzatives i administratives necessàries per reduir els riscos de pèrdua, ús indegut, accés no autoritzat, revelació i alteració.

Quant temps conservem les seves dades?

Les dades per a la gestió de la relació amb el client, la facturació i cobrament dels serveis seran conservats durant tot el temps que sigui necessari per proporcionar-li els serveis i/o productes que ha contractat. Una vegada finalitzada aquesta relació, si escau, les dades podran ser conservades durant el temps exigit per la legislació aplicable.

Contacte

Si té algun dubte sobre aquesta Política de Protecció de Dades, posi’s en contacte amb nosaltres:
Per correu electrònic a: witeklab@witeklab.ad