Monitorització intel·ligent de la corrosió en el formigó armat

Vigilància amb sensors encastats

Monitoratge en remot

Estimació de la velocitat de corrosió

Dades en temps real

Monitorització intel·ligent de la corrosió en el formigó armat

Vigilància amb sensors encastats

Monitoratge en remot

Estimació de la velocitat de corrosió

Dades en temps real

Projecte guanyador

TOP 3 Construmat Categoria Digitalització

Corrochip, la solució més eficient per al monitoratge a llarg termini de la corrosió en estructures de formigó armat.

CORROCHIP és un sistema innovador per a la detecció i l’avaluació de processos de corrosió en l’acer embegut en formigó que permet detectar quan s’inicia un procés de corrosió, fer un seguiment en remot de l’estat de l’estructura al llarg del temps i obtenir informació sobre la progressió de la corrosió amb un grau de fiabilitat molt elevat.

Es tracta d’una solució integral que empra sensors embeguts en l’estructura per avaluar l’estat de les armadures, envia i processa les dades en el núvol i proporciona diversos paràmetres fisicoquímics, realitzant a més una estimació de la velocitat de corrosió mitjançant una tècnica innovadora, de manera molt precisa i en temps real

Gratacels de formigó armat
Corrosió visible en un viaducte consruït sobre el mar

El gran enemic de les estructures de formigó

La corrosió és un dels processos més preocupants relacionats amb el deteriorament de les armadures embegudes en estructures de formigó, i també el que té una repercussió econòmica més gran. Com que es tracta d’un procés que es produeix internament, quan es manifesta de forma visible en superfície els danys solen estar ja molt avançats.

La mesura precisa de la corrosió en formigó armat és essencial per analitzar la durabilitat i la vida útil de les estructures. Detectant a temps la corrosió i actuant de manera proactiva s’allarga el temps de vida de l’estructura, es redueixen significativament els costos de manteniment i es garanteix la seguretat.

Com es produeix la corrosió?

Vídeo il·lustratiu de l’evolució dels processos de corrosió en formigó armat proporcionat amablement per Cortec amb finalitats educatives i informatives.

Cortec® Corporation, com a líder global en tecnologies innovadores i ambientalment responsables per al control de la corrosió, proporciona solucions anticorrosió de primer nivell a indústries de tot el món.

Gratacels de formigó armat

Control de la corrosió amb Corrochip

s

Una eina clau per avaluar la seguretat

CORROCHIP permet conèixer en tot moment l’estat de les estructures, sense necessitat de realitzar intervencions in situ, i ofereix la informació necessària per avaluar el progrés de la corrosió i poder anticipar-se a situacions de deteriorament que puguin comprometre la seva integritat. Això permet actuar a temps garantint la seguretat estructural.

Seguiment continu a llarg termini

CORROCHIP queda integrat en l’estructura i actua de sistema sentinella realitzant i enviant mesures de manera periòdica durant la vida útil de l’estructura. La durabilitat de l’element sensor de corrosió –que té un temps de vida de mínim 100 anys en qualsevol mena d’estructures– i l’ús de la tècnica no destructiva PSV-TE fan possible el control de la corrosió a molt llarg termini.

Edificis, viaductes i altres estructures connectades al núvol mitjançant Corrochip
Edificis, viaductes i altres estructures connectades al núvol mitjançant Corrochip

Integrable en estructures noves i preexistents

Els sensors CORROCHIP s’embeuen en el formigó prèvia identificació de les zones crítiques per als mesuraments. En obra nova aquest procediment es realitza abans de l’abocament del formigó, mentre que en estructures preexistents és possible també integrar el sistema mitjançant una intervenció mínima.

Estructures connectades: més eficiència en costos

El monitoratge en remot i la fiabilitat de la tècnica PSV-TE exclusiva de CORROCHIP permeten optimitzar enormement la gestió de les estructures i aconseguir reduccions significatives en els costos d’inspecció i manteniment, ja que proporciona els paràmetres crítics necessaris per a avaluar una estructura des del punt de vista de la durabilitat, en temps real.

PSV-TE

Cálcul de la velocitat de corrosió

CORROCHIP és un sistema multiparàmetre nou que utilitza sensors encastats per a detectar la corrosió en estructures de formigó armat. A partir dels mesuraments fisicoquímics realitzats pels sensors al llarg del temps i usant la tècnica innovadora de rastreig per polsos escalonats PSV-TE, CORROCHIP permet estimar la velocitat de corrosió des del període d’iniciació al de propagació, basant-se mesuraments obtinguts en temps real i amb un alt nivell de precisió.

Aquesta tècnica, desenvolupada per un equip multidisciplinari d’investigadors de la Universitat Politècnica de València, està protegida per patent. Empra un mètode basat en el mètode d’extrapolació de Tafel (ET) per a la detecció de la corrosió. Com que utilitza polsos potenciostàtics, elimina els principals inconvenients d’aquest mètode, com la polarització irreversible de les armadures embegudes. La nova tècnica PSV-TE és per tant un mètode no destructiu que permet el monitoratge constant en el temps i és molt precisa en comparació amb altres tècniques de laboratori o les emprades en camp.

Tècnics de l'equip de la Universitat Politècnica de València i de Witeklab realitzant observacions durant un projecte pilot de Corrochip
Desenvolupat per Witeklab i la Universitat Politècnica de València – Institut Universitari d’Investigació de Reconeixement Molecular i Desenvolupament Tecnològic (IDM) – Departament de Construccions Arquitectòniques
Logotipo UPV - IDM

el sistema Corrochip

Mesura automàtica amb enviament de dades al núvol

CORROCHIP es compon dels elements següents:

Sensor de mesura, que s’embeu a l’armadura i consta de:

  • Placa d’adquisició de dades i preprocessament
  • Un o diversos elèctrodes de treball (WE)
  • Un contraelèctrode de mesura (CE)
  • Un elèctrode de referència (RE)

Estació interna, que recull els mesuraments realitzats pels sensors.

Estació externa amb alimentació autònoma fotovoltaica, connectada a servidor de CORROCHIP en el núvol via enllaç ràdio de dades 3G/4G/5G.

El programari de CORROCHIP permet la visualització dels paràmetres físics mesurats i incorpora un sistema d’alarmes per diferents nivells de corrosió de l’estructura.

Paràmetres clau

CORROCHIP inclou un sistema de visualització de paràmetres físics mesurats com:

  • Intensitat de corrosió icorr (uA/cm2).
  • Potencial de corrosió Ecorr (mV) vs SCE.
  • Velocitat de corrosió vcorr (μm/any).
  • Temps crític estimat tc (anys)

Altres paràmetres mesurats que resulten d’interès són:

  • Resistència elèctrica del formigó RE(kΩ)
  • Capacitat de doble capa elèctrica Cdl (μF/cm2)

un servei 360º

Diagrama de projecte d'implantació de Corrochip

Preprojecte

El nostre equip especialitzat realitzarà un estudi de l’estructura per definir els punts més representatius per al monitoratge de la corrosió i recomanarà el posicionament i nombre òptim dels sensors.

Instal·lació de sistema de mesurament

La primera part de la instal·lació de sistema de mesurament de CORROCHIP consisteix en la integració dels elèctrodes amb el cablejat fins a l’electrònica de mesura i segellat hermètic. A continuació, es realitza la instal·lació final de l’estació d’alimentació i connexió a la xarxa de dades per a la transmissió dels mesuraments al servidor CORROCHIP.

Informes i consultoria

L’equip tècnic de Witeklab s’ocupa del monitoratge dels paràmetres i de les alarmes programades i elabora els informes periòdics establerts amb el Client. També ofereix assessorament sobre la interpretació dels informes i l’adopció de mesures de reparació i/o reforç.

Galeria de projectes

Projectes que fan servir Corrochip per al control de la corrosió

Destacades empreses dels àmbits de la construcció, el disseny d’estructures i la producció de materials, empren el sistema CORROCHIP per detectar i monitoritzar processos de corrosió en infraestructures crítiques, així com per testejar la relació entre la qualitat del formigó i l’aparició de la corrosió en estructures situades en entorns marins.

Contacti amb nosaltres

Per a més informació o per a sol·licitar una demostració de sistema CORROCHIP, no dubti en contactar amb nosaltres mitjançant el formulari adjunt.